Cari Nota Dengan Cepat...!

Thursday, December 29, 2011

Hubungan Makna

Melihat hubungan makna antara satu perkataan dengan perkataan lain.
Kajian semantik tradisional:
i. Sinonim
ii. Antonim
iii. Homonim
iv. Hiponim
v. Polisemi

SINONIM:
Dua perkataan atau lebih yang maknanya hampir sama atau maknanya seolah-olah sama

Contoh:

cantik boleh disinonimkan dengan indah
indah boleh disinonimkan dengan cantik

→ perkataan cantik dan indah bersinonim
(kedua-dua boleh ditukar ganti)

Contoh lain:

ibu - emak
kekal - abadi
senang - mudah
ANTONIM:
Dua perkataan atau lebih yang maknanya berlawanan.

Contoh:
gemuk antonimnya kurus
lelaki antonimnya perempuan

Siti masih bujang, sedangkan semua adiknya sudah berkahwin.


HOMONIM:
Perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama, mendukung makna yang berbeza.

Contoh:
haus → kering tekak
haus → berkurangan besarnya

Dalam kamus, ditandai angka Roman (I,II dan III)

Contoh perkataan lain yang berhomonim:

mancung

mancung I makin kecil ke hujung
mancung II seludang kelapa yang keringHOMOFON:
Perkataan yang sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza.

Perkataan bang dan bank sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza.
bang → abang dan azan
bank → tempat berurusan wang.


HOMOGRAF:
Perkataan yang sama ejaannya, tetapi sebutan dan maknanya berbeza.
Contohnya:

semak [semak] dan semak [səmak]

perang [perang] dan perang [pərang]


HIPONIM:
Perkataan yang maknanya dianggap sebagai sebahagian daripada makna suatu perkataan lain.

Misalnya, perkataan mawar berhiponim dengan bunga, kerana makna mawar termasuk dalam makna bunga.

Contoh perkataan berhiponim:
burung - merbuk, tekukur, pipit, gagak


POLISEMI:
Perkataan yang mempunyai bentuk yang sama tetapi mendukung banyak makna.

Contohnya, perkataan berat mempunyai sembilan makna yang berbeza. Antaranya:

i. tekanan benda
ii. tidak ringan
iii. sukar (dilakukan, diselesaikan)
iv. amat sangat, kuat
v. menyebelah, memihak
vi. berkenaan dengan novel, drama dll yang mengisahkan perkara yang serius (seperti pergolakan rumah tangga, perjuangan politik, dan sebagainya)

Mempunyai makna yang lebih luas daripada homonim
Tidak terbatas pada perkataan sahaja tetapi juga kelompok kata dan ayat. Contoh:
i. Pemenggalan bunyi
am/bil/kan/tong
ii. Imbuhan
pe+latih = orang yang melatih atau orang yang dilatih
iii. Kelompok kata
makan nasi, makan angin, makan gaji, makan garam

Thursday, December 22, 2011

Sumber Istilah Bahasa Melayu

Perbendaharaan kata umum bahasa Melayu:

Mana-mana kata umum dalam bahasa Melayu termasuk kata dari dialek kawasan atau bahasa lama boleh dijadikan istilah dengan syarat:

(a) Kata berkenaan tepat memberi makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang dimaksudkan.

(b) Kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). Contoh: hospital dan rumah sakit, dipilih hospital; fisiologi dan kaji tugas organ, dipilih fisiologi.

(c) Kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang.

Bahasa Serumpun:

Kalau tidak dapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu, maka hendaklah dicari pula daripada bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu. Misalnya:
 • gambut (Banjar) peat
 • nyeri (Sunda) pain
 • engkabang (Iban) ellipenut
 • awet (Jawa) lasting

Perbendaharaan kata bahasa asing:

Kalau istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asing. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya dalam bahasa sumber (yakni disesuaikan, seperlunya), dan penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.

Demi keseragaman, bahasa yang paling internasional (iaitu Inggeris) menjadi sumber, melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.

Misalnya:
 • Atom- atom
 • electron -elektron
 • professional -profesional
 • psychology -psikologi
 • structure -struktur

Wednesday, December 21, 2011

Makna Denotatif dan Makna Konotatif

Makna denotatif ialah makna asli, asal, atau makna sebenarnya. Oleh itu, makna denotatif sama dengan makna leksikal. Contoh:
babi = satwa menyusui yang bermuncung panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar, serta diharamkan bagi orang Islam
gerombolan = kumpulan, kelompok atau kawanan
perempuan = orang yang dapat hamil, melahirkan anak dan menyusui

Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif, yang ada hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu. Contoh:
babi = jijik dan kotor, rasa marah dan menyampah.
gerombolan = kawanan perusuh atau penjahat
perempuan = unsur negatif

Kata yang bermakna konotatif juga bergantung pada konteks. Kata babi, jijik bagi orang Islam, tetapi tidak jijik bagi orang bukan Islam. Begitu juga dengan kata perempuan, mengancam, kurus, rombongan, dan wanita. Contoh:

> Perempuan itu buah hati saya / Memang dasar perempuan!
> Dadah mengancam keselamatan negara. / Hai, mengancam nampak!
> Orang gemuk itu sudah kurus / Badannya kurus kering
> Rombongan pengantin telah tiba / Rombongan alternatif akan menyerahkan…
> Wanita korporat / Wanita penggoda

Tuesday, December 20, 2011

Makna Rujukan dan Makna Bukan Rujukan

Makna rujukan ialah makna yang ada rujukan atau acuannya. Misalnya kata rumah, hujan dan lukisan ialah kata yang bermakna rujukan kerana wujud acuannya di dunia nyata.

Makna bukan rujukan ialah makna yang tidak mempunyai rujukan seperti dan, atau, di samping, kerana…

Terdapat sejumlah kata yang dinamakan deiktik, iaitu acuannya tidak menetap pada satu maujud, tetapi bergantung pada konteks. Contohnya:

Kata ganti nama: dia, saya, kami, kita, beliau…
Kata menyatakan ruang: di sini, di sana…
Kata menyatakan waktu: kini, dini, esok, nanti…
Kata tunjuk: ini, itu...

Saturday, December 17, 2011

Jenis Makna

Secara umum, jenis makna dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu makna leksikal, makna ketatabahasaan, dan makna konteks.

Makna leksikal ialah makna yang dimiliki atau yang ada pada perkataan dengan tidak mengambil kira konteks, iaitu makna sebenar. Contoh:

perdu = kelompok pokok, rumpun
percik = titik air yang berserak-serak di sana-sini
malakut = alam atau tempat malaikat atau roh
jerat = tali pencerut untuk menangkap satwa
lugas = tentang yang perlu sahaja

Makna ketatabahasaan wujud melalui proses gramatis seperti pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Contoh:
maksud = tujuan, hajat, kehendak, niat
bermaksud = bertujuan, berhajat, berniat, berkehendak
= mengandung erti

Makna konteks ialah makna kata yang wujud dalam suatu konteks, dengan mengambil kira tempat, waktu, dan lingkungan peristiwa. Contoh:

* Rambut di kepalanya sudah putih
* Sultan ialah kepala negeri
* Kepala surat itu sudah pudar
* Kepala lututnya masih kuat
* Kepala kainnya sudah tidak kemas

Wednesday, December 14, 2011

Jenis dan contoh gaya bahasa:

Jenis dan contoh gaya bahasa:

a. Berdasarkan acuan bukan bahasa: pengarang, masa, medium/wahana, subjek, tempat, khalayak, dan tujuan.
b. Berdasarkan acuan bahasa: pilihan kata, nada dalam wacana, struktur dalam kalimat, dan makna (langsung atau tidak langsung).
c. Berdasarkan pilihan kata: gaya bahasa rasmi, tidak rasmi, dan gaya bahasa percakapan atau lisan.
d. Gaya bahasa berdasarkan nada: gaya sederhana, gaya mulia dan bertenaga, dan gaya menengah.
e. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat: klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, perulangan (epizeuksis, tautotes/tautologi, anafora, epistrofa/epipora, simplok, epanalepsis, mesodiplosis, dan anadiplosis).
f. Gaya bahasa retorik: aliterasi, asonansi, susunan songsang, elipsis, litotes, dan eufimisme.
g. Gaya bahasa kiasan: simile, metafora, personifikasi, hiperbola, paradoks, kiasan berpindah (kiasan sandar, kiasan terus, kiasan berangkap, kiasan berbunga, kiasan pemanis, kiasan melompat, dan kiasan melarat.

sumber : slide PowerPoint (BAHASA MELAYU TINGGI PERTEMUAN BERSEMUKA II PJJ : Adi Yasran Abdul Aziz)

Tuesday, December 13, 2011

Jenis dan Ciri Laras Bahasa

Jenis dan Ciri Laras Bahasa:

a. Laras Umum
b. Laras Undang-undang
c. Laras Himbauan
d. Laras Kreatif
e. Laras Iklan
f. Laras Teknikal
g. Laras Agama
h. Laras Klasik
i. Laras Bahasa Kanak-kanak

Monday, December 12, 2011

Faktor kewujudan laras bahasa

Faktor kewujudan laras bahasa:

a. bangsa
b. jantina
c. status sosial
d. pendidikan
e. kerjaya
f. bidang/disiplin ilmu

Friday, December 9, 2011

Prinsip Peristilahan

Prinsip Peristilahan:

 1. Konsep
 2. Sifat konsep
 3. Ciri
 4. Perhubungan konsep
 5. Sistem konsep
 6. Definisi
 7. Penjelasan
 8. Syarat pendefinisian
 9. Istilah
 10. Hubungan konsep dan istilah

Tatacara Pembentukan Istilah

Tatacara Pembentukan Istilah:

Kata dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan.
Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim digunakan.
Kata dalam bahasa serumpun yang lazim digunakan.
Kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim digunakan.
Kata dalam bahasa Inggeris
Pilih sumber yang terbaik, iaitu antara pilihan (1-5)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...