Cari Nota Dengan Cepat...!

Tuesday, October 13, 2009

Sektor Perkhidmatan : Jenis-jenis perkhidmatan


JENIS-JENIS PERKHIDMATAN:

INDUSTRI PELANCONGAN

v Paling banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

v Industri yang terlibat ialah perkhidmatan hotel, resort dan chalet, perkhidmatan restoren, perkhidmatan pemandu pelancong, pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya.

v Jumlah kedatangan pelancong meningkat setiap tahun dan pada tahun 2000, Malaysia menerima hampir 10.2 juta orang.

v Hampir 70% pelancong adalah dari kalangan negara ASEAN.

v 30% dari Eropah, Amerika Syarikat serta negara-negara di rantau Asia Pasifik dan Oceania.

INDUSTRI PENGANGKUTAN&TELEKOMUNIKASI

v Merupakan sektor perkhidmatan yang kedua terpenting.

v Industri pengangkutan melibatkan 3 bidang utama:-

- Pengangkutan darat : jalan raya, komuter, monorel, .

- Pengangkutan Air : feri, bot, kapal, sampan, .

: munculnya pelabuhan entrepot

- Pengangkutan udara : kapal terbang. Helikopter.

: wujudnya lapangan terbang.

: didominasi oleh MAS dan Air Asia.

v Telekomunikasi : telefon, faksimili, ICT, .

v Konsep e-dagang merupakan bidang

komunikasi perdagangan

global masa kini yang perlu

dikuasai oleh Malaysia.

SEKTOR KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH & PERKHIDMATAN PERNIAGAAN

v Perkhidmatan kewangan melibatkan syarikat kewangan dan bank.

- bank : penyimpanan wang

- syarikat kewangan : pinnjaman wang (pengusaha@peniaga)

v Tertubuhnya Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa Labuan (IOFC) akibat perkembangan pesat sektor perbankan.

v Perkhidmatan Insurans - pelindungan daripada musibah.

- terbahagi kepada 2 iaitu insurans konvensional dan insurans takaful.

v Sektor hartanah - jual beli rumah kediaman, kedai, pejabat, .

v Perkhidmatan perniagaan - guaman, perundingan, perubatan,

pendidikan, kerjaya, keselamatan, .

SEKTOR UTILITI ELEKTIK, AIR & GAS

v Merupakan perkhidmatan asas dan keperluan asasi manusia.

v Melibatkan pembekalan dan penyelenggaraan sumber tenaga.

v Tenaga elektrik di Malaysia dimonopoli oleh TNB.

v Bekalan air dilaksanakan oleh JBA di bawah negeri masing-masing.

v Terdapat juga negeri-negeri yang menswastakan perkhidmatan air seperti SYABAS (Selangor) dan AIR KELANTAN SDN BHD (kelantan).

v Pada tahun 2000, 100% penduduk bandar mendapat manakala 93% penduduk kawasan luar bandar telah dibekalkan sumber elektrik.

v 98% penduduk bandar dan 87% penduduk luar bandar menikmati bekalan air bersih.

PERKHIDMATAN KERAJAAN

v Walaupun kerajaan telah mengamalkan dasar penswastaan, perkhidmatan kerajaan masih lagi penting.

v Hal ini kerana keupayaan rakyat untuk membayar kos perkhidmatan masih rendah.

v Antara sektor penting yang disediakan oleh kerajaan dan tidak diswastakan sepenuhnya ialah sektor pendidikan, kesihatan, pentadbiran, keselamatan awam dan keselamatan negara.

v Perkhidmatan ini berlansung dalam tiga peringkat iaitu:-

- Kerajaan negeri

- Kerajaan pusat

- pihak bekuasa tempatan

PERDAGANGAN

v Merupakan semata-mata penukaran barangan dan boleh dilakukan dalam banyak peringkat, iaitu perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan antarabangsa.

v Perdagangan antara 2 pihak :- pertukaran barangan antara 2 negeri.

v Perdagangan antara banyak pihak :- pertukaran barangan antara beberapa buah negeri dan tidak ada penukaran secara langsung antara mana-mana 2 buah negeri.

v Perdagangan terbesar :- Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, Perancis, Jepun.

v Perdagangan tercorot :- India, Pakistan, Laos, Indonesia, Greece.

v Barangan utama dagangan :-

- Barang-barang makanan

- Bahan-bahan mentah

- Bahan api

- Barang buatan kilang

Sunday, October 11, 2009

Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar

Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar
 • Dalam aktiviti pengajaran dna pembelajaran murid memainkan peranan yang penting, sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang memimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran.
 • Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalh secara dua hala dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan memimbing murid supya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan kepada mereka
 • Ciri kempimpinan guru bersifat demokratik. Murid-murid sentiasa digalakan memberi pendapat mereka Guru banyak menggunakan kaedah berbincang dalm aktiviti pembelajaran dan pengajaran
 • Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektiv pembelajaran murid.

Ciri-Ciri Pemusatan Guru

Ciri-Ciri Pemusatan Guru
 • Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang penting, sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja.
 • Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar.
 • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid-murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan.
 • Stratergi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektiv pengajaran guru.

 • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyeburan nilai murni atau perkembamgan emosi .
 • Stratergi ini mementingkan pencapaian murid berdasrkan keputusan uijan dan perperiksaan
 • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. Pembelajaran murid banyak berbentuk meningat dan menghafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.
 • Interaksi di antara murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial yang psitif kurang dapat dipupuk.
 • Mementingkan pengolahan kaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian
 • Di bawa stratergi pemusatan guru, murid-murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif.

Teori Linguistik Bloomfield

 • Teori Linguistik Bloomfield

 • Pengenalan
 • Linguistik struktur muncul kerana ketika pihak berkuasa Amerika memerlukan ahli-ahli bahasa.
 • Digunakan sebagai strategi semasa perang dunia ke-2.
 • Perkara yang ditekankan ialah bagaimana kebolehan berbahasa dalam bahasa sasaran dapat diperoleh dgn segera dan berkesan.

 • Leornand Bloomfield
 • Ahli bahasa yang diberi nama American Structuralism.
 • merupakan seorang ahli psikologi behaviourisme.
 • Menghasilkan karya agung yang berjudul Language(1933).
 • konsep yang dibawa oleh beliau telah dijadikan sebagai aliran struktural.
 • Beliau menyatakan bahawa apa pun yang dilafazkan pasti mempunyai struktur. Cth: jika menyebut rumah, maka strukturnya ialah [rumah] bukan [hamur] atau [maruh].
 • Pandangan Bloomfield berasaskan teori Behaviorisme, iaitu yang beranggapan bahawa tingkah laku manusia dapat ditanggap oleh indera. Setiap rangsangan (stimulus) akan mewujudkan tindak balas (respons).

 • Bloomfield berpendapat bahasa ialah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain.

 • s r-s r
 • s - seseorang bercakap
 • r-s berlaku proses pengubahsuaian data
 • r – pendengar melahirkan gerak balas.

 • Disesuaikan dengan sebuah cerita tentang Jack(lelaki) dan Jill(perempuan). Jill yang berasa lapar tiba-tiba ternampak sebiji epal(s). Jill lalu membuat bising dengan menggunakan tenggorok(larynx), lidah dan bibir(r). Jack mendengar bunyi yang dihasilkan oleh Jill(s) lalu memetik epal yang diminta oleh Jill(r).
 • Dalam menganalisis bahasa,teori struktur diasaskan pada data(korpus) yang dapat diuji.
 • Tujuan: menghuraikan suatu contoh sampel sesuatu bahasa,bukan hurai seluruh bahasa.
 • Hal ini kerana ucapan yang dilahirkan tidak mungkin dapat dikaji.
 • Bahasa menurut tafsiran Bloomfield:sejumlah isyarat@tanda yang berupa unsur vokal(fitur bunyi) yang dinamai bentuk linguistik.

 • Beliau mendefinisikan makna sebagai satu keadaan atau situasi yang ada di dalam tubuh badan manusia(penutur).
 • Oleh sebab itu,pada Bloomfield makna merupakan perkara yang kurang penting dalam pengkajian bahasa.
 • Yang terpenting dalam teori Bloomfield ialal percubaannya untuk mengembangkan kaedah-kaedah menghuraikan bentuk linguistik secara eksplisit.
 • Beliau membezakan 3 jenis bentuk: bentuk terikat,bentuk bebas,bentuk kompleks.
 • Contoh bentuk terikat: ‘ke-----’, ‘-----I’ dan sebagainya.
 • Contoh bentuk bebas: ‘meja’, ‘aku’, ‘teksi’, dan sebagainya.
 • Bentuk kompleks dapat difahami daripada kata seperti ‘olahraga’, ‘ibu bapa’, ‘anatarabangsa’, dan sebagainya.
 • Linguistik struktur memberikan penjelasan tentang setiap linguistik menurut struktur dan fungsi bentuk itu dalam korpus.
 • Misalnya ‘fonem’ diberi makna sebagai satu fitur yang distingtif dan terkecil dalam leksikon;
 • ‘morfem’ bererti kesatuan terkecil yang mempunyai erti dalam bentuk leksikon;
 • ‘frasa’ bererti unit yang terdiri daripada dua atau lebih daripada dua bentuk bebas.

 • ‘kata’ bererti bentuk bebas yang minimum yang terdiri daripada hanya satu bentuk bebas dan kadang-kadang dapat digabungkan dengan bentuk-bentuk terikat. (ter+lukis)
 • ‘ayat’ pula diertikan sebagai ungkapan yang maksimum.

 • Kesimpulan
 • Bloomfield cuba menganalisis bahasa dengan melibatkan bahagian-bahagian dan hubungan antara satu bahagian dengan bahagian lain.
 • Analisis beginilah yang biasa disebut Analisis Konstituen Terdekat.
 • Makna bergantung pada situasi sesuatu ayat dibentuk dan oleh sebab itu makna sukar ditentukan.
 • Sebaliknya,bunyi dapat ditentukan dan dapat dipecah-pecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu. (fonem sebagai akar bunyi)

Wednesday, October 7, 2009

SISTEM GEOMORFOLOGI

SISTEM GEOMORFOLOGI

KONFIGURASI MUKA BUMI

-TABURAN DARATAN DAN LAUTAN

KONSEP GEOMORFOLOGI

PERKATAAN GEOMORFOLOGI BERASAL DARI BAHASA YUNANI

GEO (BUMI),MORPHE (BENTUK),LOGOS (KAJIAN).INI APABILA DISAMBUNGKAN BERMAKSUD KAJIAN BENTUK BUMI. IA MERUPAKAN SATU BIDANG SAINS BUMI YANG MENGKAJI INTERAKSI ANTARA PROSES, FAKTOR DAN BENTUK DI PERMUKAAN BUMI SECARA SAINTIFIK

GEOMORFOLOGI BERKAIT RAPAT DENGAN DISIPLIN-DISIPLIN SAINS BUMI SEPERTI BIDANG FIZIK, MATEROLOGI, KIMIA, GEOLOGI, PEDOLOGI, BIOLOGI, DAN SEBAGAINYA.

DISIPLIN-DISIPLIN SAINS BUMI

PROSES GEOMOFORLOGI

IALAH SEMUA PROSES FIZIKAL, KIMIA, DAN BIOLOGI YANG BERTANGGUNGJAWAB MEMBENTUK, MEMPERKEMBANG, DAN MENGUBAH BENTUK MUKA BUMI ATAU PANDANG DARAT FIZIKAL SAMA ADA SECARA MAKRO ATAU MIKRO

PROSES ENDOGENIK

ADALAH PROSES YANG BERPUNCA DARI DALAM BUMI

MAMPU MENGHASIL BENTUK MUKA BUMI

-PERGERAKAN TEKTONIK

-LIPATAN KERAK BUMI

-GELINCIRAN

-GEMPA BUMI

-IGNEUS

-METAMORFOSISME

PROSES EKSOGENIK

PROSES YANG BERLAKU DI LUAR BUMI ATAU DI PERMUKAAN BUMI

DAPAT MENGUKIR DAN MENGUBAH BENTUK MUKA BUMI

-LULUHAWA

-HAKISAN

-PENGANGKUTAN DAN PEMENDAPAN

-GERAKAN JISIM

ASTENOSFERA

LAPISAN YANG PALING PENTING MEMPENGARUHI PERGERAKAN DALAMAN BUMI

ADALAH LAPISAN SEPARIH CAIR YANG BERADA DI MANTEL BUMI

TERDIRI DARIPADA CAIRAN BATUAN YANG AMAT PANAS YANG MENYEBABKAN WUJUDNYA TENAGA HABA YANG TINGGI SERTA ARUS-ARUS PEROLAKAN YANG BOLEH MENGGERAKKAN LAPISAN KERAK BUMI.KESANNYA WUJUD PROSES ENDOGENIK

KEDUDUKANNYA

PROSES ENDOGENIK

PROSES OROGENESIS(PERLIPATAN)

PROSES OROGENESIS ATAU PROSES PERLIPATAN KERAK BUMI YANG MENGHASILKAN BANJARAN GUNUNG LIPAT.PROSES INI BERPUNCA DARIPADA DAYA TOLAKAN YANG BERLAKU PADA ARAH YANG BERTENTANGAN YANG DI ALAMAI OLEH KERAK BUMI

AKIBAT DAYA TOLAKAN DI KIRI DAN KANAN MAKA LAPISAN KERAK BUMI AKAN TERLIPAT MEMBENTUK BANJARAN GUNUNG YANG DISELANGI DENGAN LURAH ATAU LEMBAH.MISALNYA SISTEM GUNUNG LIPAT TUA DAN SISTEM GUNUNG LIPAT MUDA

PEMBENTUKAN GUNUNG LIPAT

1. Apabila dua plat tektonik bergerak ke arah satu dengan yang lain dan bertembung, lapisan-lapisan batuan di kawasan pertemuan terlipat.

2. lapatan ini membentuk gunung lipat.

3. Gunung lipat terdiri daripada gunung lipat tua dan gunung lipat muda.

4. Antara gunung-gunung lipat tua di dunia termasuklah Banjaran Appalachian ( Amerika Utara), Banjaran Ural ( Asia), Banjaran Penines (Britain), Banjaran Herz, dan Perisai Kanada.

5. Antara gunung-gunung lipat muda di dunia termasuklah Gunung Rocky, Gunung Andes, Gunung Alps( Switzerland), Gunung Himalaya dan Gunung Atlas ( Afrika).

6. Bahagian yang naik, antiklin (lintap mungkum) membentuk gunung manakala bahagian sinklin ( lintap lendut) membentuk lembangan.

PROSES GELINCIRAN
(SESARAN)

PROSES GELINCIRAN ATAU SESARAN KERAK BUMI YANG MENGHASILKAN REKAHAN DI KERAK BUMI, LURAH GELINCIRAN SERTA GUNUNG BONGKAH.PROSES INI BERPUNCA DARIPADA DAYA HIMPITAN DAN TEGANGAN YANG DIALAMI OLEH KERAK BUMI.

AKIBAT DAYA HIMPITAN DAN TEGANGAN INI MAKA ADA BLOK BUMI YANG TERANGKAT MEMBENTUK GUNUNG BONGKAH DAN ADA BLOK BUMI YANG JATUH MEMBENTUK LURAH GELINCIRAN.

PERMUKAAN GUNUNG BONGKAH

1. Daya mampatan dan tegangan juga boleh menghasilkan rekahan atau gelinciran pada lapisan kerak bumi.

2. Rekahan atau sesaran yang berlaku menyebabkan sebahagian kerak bumi terjatuh dan menghasilkan lurah gelinciran.

3. Lurah gelinciran yang terbentuk di bawah paras mata air akan menghasilkan tasik lurah gelinciran seperti Tasek Albert, Tasik Tanganyika, Tasik Malawi, dan Tasik Rudolf di Afrika Timur.

4. Bahagian kerak bumi yang terangkat akan menghasilkan gunung bongkah (horst) seperti Gunung Hunsruck, Vosges dan Black Forest di kawasan Rhine Eropah.

5. Gunung bongkah mempunyai puncak yang hampir rata dan berceruh curam.

PROSES IGNEUS
(GUNUNG BERAPI)

Kejadian gempa bumi dan kegiatan gunung berapi terdapat di kawasan perlanggaran plat-plat tektonik.

Perlanggaran plat-plat ini menyebabkan sebahagian plat terjunam dan mangma yang cair terkeluar.

Magma yang menjadi sejuk dan membeku dalam lapisan kerak bumi dan membentuk bentuk-bentuk dalam bumi seperti daik, sil, lopolit, lakolit, pakolit, dan batolit.

Magma yang mengalir ke atas permukaan bumi akan membentuk bentuk-bentuk jalar luar seperti gunung berapi dan dataran tinggi lava.

Lava asid adalah likat, menyejuk, dan membeku dengan cepat. Lava jenis ini membentuk gunung berapi yang bercerun-curam dan membentuk kon.Contohnya Gunung Fuji(jepun), Gunung Mayon ( Filipina) dan Gunung Vesuvius ( Itali).

Lava bes Kurang likat, menyejuk dan membeku dengan perlahan. Lava jenis ini dapat mengalir dengan jauh dan membentuk gunung berapi yang bercerun landai berbentuk perisai seperti Mauna Loa ( Hawaii) Dataran Tinggi Deccan (India)

Letusan yang kuat akan memecahkan kemuncak dan membentuk sebuah kawah dan kaldera.

Palam gunung berapi ialah tonggak batuan keras yang menonjol di bahagian tohong gunung berapi.

PROSES EKSOGENIK

PROSES
METAMORFOSISME

MELIBATKAN PERUBAHAN KANDUNGAN KIMIA SESUATU JENIS BATUAN YANG BERADA DI DALAM BUMI APABILA IA TEKSTUR,STRUKTUR DAN MENERIMA HABA DAN TEKANAN YANG TINGGI

AKIBATNYA BATUAN TERSEBUT AKAN MENGALAMI PENJELMAAN DAN AKAN BERTUKAR MENJADI PELBAGAI JENIS BATUAN YANG AMAT KERAS DAN BERNILAI TINGGI SEPERTI MARMAR,INTAN DAN PERMATA

PROSES PENGANGKUTAN
DAN PEMENAPAN

PENGANGKUTAN ADALAH PROSES PEMINDAHAN

DALAM HAL INI BAHAN-BAHAN TERLULUHAWA ATAU TERHAKIS AKAN DIANGKUT OLEH AGEN-AGEN YANG BERGERAK SEPERTI AIR MENGALIR, ANGIN, CAIRAN GLASIER DAN OMBAK

PROSES PENGANGKUTAN INI DIPENGARUHI OLEH TENAGA POTENSI DAN TENAGA KINETIK AGEN-AGEN YANG BERGERAK TERSEBUT

SEKIRANYA HALAJU AGEN YANG BERGERAK MENJADI PERLAHAN, MAKA BAHAN YANG DIANGKUT A AKAN DIMENDAPKAN.SEMASA PROSES PEMENDAPAN AKAN BERLAKU PERUBAHAN TENAGA DARI KENETIK KEPADA POTENSI

STRUKTUR BUMI

SIFAT FIZIK DAN KIMIA BUMI

Struktur bumi iaitu sifat fizik dan kimianya ditentukan melalui kaedah seismologi atau analisis gelombang gempa bumi

Gempa bumi menghasilkan gelombang P,S dan L

Berdasarkan kaedah seismologi struktur bumi terdiri daripada 3 lapisan utama:

Lapisan kerak bumi

Lapisan mantel

Lapisan teras bumi

Lapisan-lapisan ini mempunyai sifat fizikal dan kimia yang berbeza

Sifat fizik dikenal pasti melalui unsur seperti tekanan,suhu,ketumpatan dan halaju gelombang seismik yang melaluinya.

sifat kimia bumi dikenal pasti melalui ciri-ciri komposisi kimia dan mineralogi yang terkandung di dalam setiap lapisan tersebut.-----gambar

Lapisan kerak bumi

Terletak paling luar dan menyelubungi mantel

Lapisan ini terbentuk daripada bahan kurang tumpat dan terpisah dari mantel dan ketakselanjaran mohorivicic

Ketebalan kerak bumi berubah-rubah mengikut tempat

Kerak bumi lautan adalah lebih nipis dan berusia muda serta lebih tumpat berbanding kerak bumi yang terdapat di daratan atau benua.

kerak bumi terdiri daripada 2 lapisan iaitu:

Lapisan atas dikenali sebagai SIAL atau kerak benua

Lapisan bawah dikenali sebagai SIMA atau kerak lautan

Sempadan antara lapisan SIAL dan SIMA dipanggil ketanselajaran conrad

Lapisan atas iaitu SIAL atau kerak benua terletak di atas.

Lapisan ini terdiri daripada sekumpulan batuan yang cerah termasuk granit dan jenis igneus yang lain serta batuan mendak seperti batu pasir dan syal.

Dari segi sifat kimia,lapisan ini kaya dengan silika dan aluminium

Lapisan SIMA atau kerak lautan terletak di bawah SIAL mempunyai ketumpatan antara 2.8 hingga 3.1g/cm

komposisi kimia utama terdiri daripada magnesium silikat dan besi.

Jenis batuan utama SIMA adalah basalt

Usia kerak lautan atau SIMA lebih muda berbanding kerak benua,maka ia tidak stabil dan mudah mengalami gempa bumi,gunung berapi dan lain-lain gerakan tektonik dalam bumi.

Lapisan mantel

Lapisan mantel merupakan lapisan kedua dalam struktur bumi.

Isipadunya meliputi 82% daripada isipadu bumi

Jisim mantel meliputi 68% daripada bumi dan lebih tumpat berbanding kerak bumi.

Lapisan ini dipisahkan dari lapisan kerak bumi oleh ketakselanjaran mohorovicic.

Lapisan ini dipisahkan dari lapisan teras bumi oleh ketakselanjaran Gutenberg.

Bahagian atas mantel mengandungi lapisan batuan pejal dan kaya dengan basalt olivin,ultramafik dan proksin

Ketebalan mantel ialah 2830km

Terdapat juga zon astenosfera iaitu lapisan batuan yang separa cair dan likat kerana suhunya tinggi iaitu 1400c

Di zon ini berlakunya arus-arus perolakan yang panas yang menghasilkan tenaga haba yang tinggi untuk membolehkan proses-proses tektonik seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi berlaku.

Antara jenis batuan utama yang dikeluarkan ialah xenolit yang banyak mengandungi mineral seperti olivine,enstatit dan diopsid.

Komposisi kimia mantel juga kaya dengan unit yang 100% terdir daripada mineral olivin.

Berasaskan data geofizik dan geokimia yang dikemukan oleh A.E.Ringwod adalah komposisi mantel terdiri daripada 4 jenis batuan ultrabes yang utama:

Pirolit plagioklas

Pirolit piroksen

Pirolit garnet dan juga amfiolit.

Jenis batuan ini kaya dengan silika oksida dan magnesium oksida

STRUKTUR BUMI

SIFAT FIZIK DAN KIMIA BUMI

Struktur bumi iaitu sifat fizik dan kimianya ditentukan melalui kaedah seismologi atau analisis gelombang gempa bumi

Gempa bumi menghasilkan gelombang P,S dan L

Berdasarkan kaedah seismologi struktur bumi terdiri daripada 3 lapisan utama:

Lapisan kerak bumi

Lapisan mantel

Lapisan teras bumi

Lapisan-lapisan ini mempunyai sifat fizikal dan kimia yang berbeza

Sifat fizik dikenal pasti melalui unsur seperti tekanan,suhu,ketumpatan dan halaju gelombang seismik yang melaluinya.

sifat kimia bumi dikenal pasti melalui ciri-ciri komposisi kimia dan mineralogi yang terkandung di dalam setiap lapisan tersebut.-----gambar

Lapisan kerak bumi

Terletak paling luar dan menyelubungi mantel

Lapisan ini terbentuk daripada bahan kurang tumpat dan terpisah dari mantel dan ketakselanjaran mohorivicic

Ketebalan kerak bumi berubah-rubah mengikut tempat

Kerak bumi lautan adalah lebih nipis dan berusia muda serta lebih tumpat berbanding kerak bumi yang terdapat di daratan atau benua.

kerak bumi terdiri daripada 2 lapisan iaitu:

Lapisan atas dikenali sebagai SIAL atau kerak benua

Lapisan bawah dikenali sebagai SIMA atau kerak lautan

Sempadan antara lapisan SIAL dan SIMA dipanggil ketanselajaran conrad

Lapisan atas iaitu SIAL atau kerak benua terletak di atas.

Lapisan ini terdiri daripada sekumpulan batuan yang cerah termasuk granit dan jenis igneus yang lain serta batuan mendak seperti batu pasir dan syal.

Dari segi sifat kimia,lapisan ini kaya dengan silika dan aluminium

Lapisan SIMA atau kerak lautan terletak di bawah SIAL mempunyai ketumpatan antara 2.8 hingga 3.1g/cm

komposisi kimia utama terdiri daripada magnesium silikat dan besi.

Jenis batuan utama SIMA adalah basalt

Usia kerak lautan atau SIMA lebih muda berbanding kerak benua,maka ia tidak stabil dan mudah mengalami gempa bumi,gunung berapi dan lain-lain gerakan tektonik dalam bumi.

Lapisan mantel

Lapisan mantel merupakan lapisan kedua dalam struktur bumi.

Isipadunya meliputi 82% daripada isipadu bumi

Jisim mantel meliputi 68% daripada bumi dan lebih tumpat berbanding kerak bumi.

Lapisan ini dipisahkan dari lapisan kerak bumi oleh ketakselanjaran mohorovicic.

Lapisan ini dipisahkan dari lapisan teras bumi oleh ketakselanjaran Gutenberg.

Bahagian atas mantel mengandungi lapisan batuan pejal dan kaya dengan basalt olivin,ultramafik dan proksin

Ketebalan mantel ialah 2830km

Terdapat juga zon astenosfera iaitu lapisan batuan yang separa cair dan likat kerana suhunya tinggi iaitu 1400c

Di zon ini berlakunya arus-arus perolakan yang panas yang menghasilkan tenaga haba yang tinggi untuk membolehkan proses-proses tektonik seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi berlaku.

Antara jenis batuan utama yang dikeluarkan ialah xenolit yang banyak mengandungi mineral seperti olivine,enstatit dan diopsid.

Komposisi kimia mantel juga kaya dengan unit yang 100% terdir daripada mineral olivin.

Berasaskan data geofizik dan geokimia yang dikemukan oleh A.E.Ringwod adalah komposisi mantel terdiri daripada 4 jenis batuan ultrabes yang utama:

Pirolit plagioklas

Pirolit piroksen

Pirolit garnet dan juga amfiolit.

Jenis batuan ini kaya dengan silika oksida dan magnesium oksida

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...