Cari Nota Dengan Cepat...!

Thursday, December 29, 2011

Hubungan Makna

Melihat hubungan makna antara satu perkataan dengan perkataan lain.
Kajian semantik tradisional:
i. Sinonim
ii. Antonim
iii. Homonim
iv. Hiponim
v. Polisemi

SINONIM:
Dua perkataan atau lebih yang maknanya hampir sama atau maknanya seolah-olah sama

Contoh:

cantik boleh disinonimkan dengan indah
indah boleh disinonimkan dengan cantik

→ perkataan cantik dan indah bersinonim
(kedua-dua boleh ditukar ganti)

Contoh lain:

ibu - emak
kekal - abadi
senang - mudah
ANTONIM:
Dua perkataan atau lebih yang maknanya berlawanan.

Contoh:
gemuk antonimnya kurus
lelaki antonimnya perempuan

Siti masih bujang, sedangkan semua adiknya sudah berkahwin.


HOMONIM:
Perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama, mendukung makna yang berbeza.

Contoh:
haus → kering tekak
haus → berkurangan besarnya

Dalam kamus, ditandai angka Roman (I,II dan III)

Contoh perkataan lain yang berhomonim:

mancung

mancung I makin kecil ke hujung
mancung II seludang kelapa yang keringHOMOFON:
Perkataan yang sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza.

Perkataan bang dan bank sama bunyinya tetapi ejaan dan maknanya berbeza.
bang → abang dan azan
bank → tempat berurusan wang.


HOMOGRAF:
Perkataan yang sama ejaannya, tetapi sebutan dan maknanya berbeza.
Contohnya:

semak [semak] dan semak [səmak]

perang [perang] dan perang [pərang]


HIPONIM:
Perkataan yang maknanya dianggap sebagai sebahagian daripada makna suatu perkataan lain.

Misalnya, perkataan mawar berhiponim dengan bunga, kerana makna mawar termasuk dalam makna bunga.

Contoh perkataan berhiponim:
burung - merbuk, tekukur, pipit, gagak


POLISEMI:
Perkataan yang mempunyai bentuk yang sama tetapi mendukung banyak makna.

Contohnya, perkataan berat mempunyai sembilan makna yang berbeza. Antaranya:

i. tekanan benda
ii. tidak ringan
iii. sukar (dilakukan, diselesaikan)
iv. amat sangat, kuat
v. menyebelah, memihak
vi. berkenaan dengan novel, drama dll yang mengisahkan perkara yang serius (seperti pergolakan rumah tangga, perjuangan politik, dan sebagainya)

Mempunyai makna yang lebih luas daripada homonim
Tidak terbatas pada perkataan sahaja tetapi juga kelompok kata dan ayat. Contoh:
i. Pemenggalan bunyi
am/bil/kan/tong
ii. Imbuhan
pe+latih = orang yang melatih atau orang yang dilatih
iii. Kelompok kata
makan nasi, makan angin, makan gaji, makan garam

Thursday, December 22, 2011

Sumber Istilah Bahasa Melayu

Perbendaharaan kata umum bahasa Melayu:

Mana-mana kata umum dalam bahasa Melayu termasuk kata dari dialek kawasan atau bahasa lama boleh dijadikan istilah dengan syarat:

(a) Kata berkenaan tepat memberi makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang dimaksudkan.

(b) Kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). Contoh: hospital dan rumah sakit, dipilih hospital; fisiologi dan kaji tugas organ, dipilih fisiologi.

(c) Kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang.

Bahasa Serumpun:

Kalau tidak dapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu, maka hendaklah dicari pula daripada bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu. Misalnya:
 • gambut (Banjar) peat
 • nyeri (Sunda) pain
 • engkabang (Iban) ellipenut
 • awet (Jawa) lasting

Perbendaharaan kata bahasa asing:

Kalau istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asing. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya dalam bahasa sumber (yakni disesuaikan, seperlunya), dan penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.

Demi keseragaman, bahasa yang paling internasional (iaitu Inggeris) menjadi sumber, melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.

Misalnya:
 • Atom- atom
 • electron -elektron
 • professional -profesional
 • psychology -psikologi
 • structure -struktur

Wednesday, December 21, 2011

Makna Denotatif dan Makna Konotatif

Makna denotatif ialah makna asli, asal, atau makna sebenarnya. Oleh itu, makna denotatif sama dengan makna leksikal. Contoh:
babi = satwa menyusui yang bermuncung panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar, serta diharamkan bagi orang Islam
gerombolan = kumpulan, kelompok atau kawanan
perempuan = orang yang dapat hamil, melahirkan anak dan menyusui

Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif, yang ada hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu. Contoh:
babi = jijik dan kotor, rasa marah dan menyampah.
gerombolan = kawanan perusuh atau penjahat
perempuan = unsur negatif

Kata yang bermakna konotatif juga bergantung pada konteks. Kata babi, jijik bagi orang Islam, tetapi tidak jijik bagi orang bukan Islam. Begitu juga dengan kata perempuan, mengancam, kurus, rombongan, dan wanita. Contoh:

> Perempuan itu buah hati saya / Memang dasar perempuan!
> Dadah mengancam keselamatan negara. / Hai, mengancam nampak!
> Orang gemuk itu sudah kurus / Badannya kurus kering
> Rombongan pengantin telah tiba / Rombongan alternatif akan menyerahkan…
> Wanita korporat / Wanita penggoda

Tuesday, December 20, 2011

Makna Rujukan dan Makna Bukan Rujukan

Makna rujukan ialah makna yang ada rujukan atau acuannya. Misalnya kata rumah, hujan dan lukisan ialah kata yang bermakna rujukan kerana wujud acuannya di dunia nyata.

Makna bukan rujukan ialah makna yang tidak mempunyai rujukan seperti dan, atau, di samping, kerana…

Terdapat sejumlah kata yang dinamakan deiktik, iaitu acuannya tidak menetap pada satu maujud, tetapi bergantung pada konteks. Contohnya:

Kata ganti nama: dia, saya, kami, kita, beliau…
Kata menyatakan ruang: di sini, di sana…
Kata menyatakan waktu: kini, dini, esok, nanti…
Kata tunjuk: ini, itu...

Saturday, December 17, 2011

Jenis Makna

Secara umum, jenis makna dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu makna leksikal, makna ketatabahasaan, dan makna konteks.

Makna leksikal ialah makna yang dimiliki atau yang ada pada perkataan dengan tidak mengambil kira konteks, iaitu makna sebenar. Contoh:

perdu = kelompok pokok, rumpun
percik = titik air yang berserak-serak di sana-sini
malakut = alam atau tempat malaikat atau roh
jerat = tali pencerut untuk menangkap satwa
lugas = tentang yang perlu sahaja

Makna ketatabahasaan wujud melalui proses gramatis seperti pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan. Contoh:
maksud = tujuan, hajat, kehendak, niat
bermaksud = bertujuan, berhajat, berniat, berkehendak
= mengandung erti

Makna konteks ialah makna kata yang wujud dalam suatu konteks, dengan mengambil kira tempat, waktu, dan lingkungan peristiwa. Contoh:

* Rambut di kepalanya sudah putih
* Sultan ialah kepala negeri
* Kepala surat itu sudah pudar
* Kepala lututnya masih kuat
* Kepala kainnya sudah tidak kemas

Wednesday, December 14, 2011

Jenis dan contoh gaya bahasa:

Jenis dan contoh gaya bahasa:

a. Berdasarkan acuan bukan bahasa: pengarang, masa, medium/wahana, subjek, tempat, khalayak, dan tujuan.
b. Berdasarkan acuan bahasa: pilihan kata, nada dalam wacana, struktur dalam kalimat, dan makna (langsung atau tidak langsung).
c. Berdasarkan pilihan kata: gaya bahasa rasmi, tidak rasmi, dan gaya bahasa percakapan atau lisan.
d. Gaya bahasa berdasarkan nada: gaya sederhana, gaya mulia dan bertenaga, dan gaya menengah.
e. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat: klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, perulangan (epizeuksis, tautotes/tautologi, anafora, epistrofa/epipora, simplok, epanalepsis, mesodiplosis, dan anadiplosis).
f. Gaya bahasa retorik: aliterasi, asonansi, susunan songsang, elipsis, litotes, dan eufimisme.
g. Gaya bahasa kiasan: simile, metafora, personifikasi, hiperbola, paradoks, kiasan berpindah (kiasan sandar, kiasan terus, kiasan berangkap, kiasan berbunga, kiasan pemanis, kiasan melompat, dan kiasan melarat.

sumber : slide PowerPoint (BAHASA MELAYU TINGGI PERTEMUAN BERSEMUKA II PJJ : Adi Yasran Abdul Aziz)

Tuesday, December 13, 2011

Jenis dan Ciri Laras Bahasa

Jenis dan Ciri Laras Bahasa:

a. Laras Umum
b. Laras Undang-undang
c. Laras Himbauan
d. Laras Kreatif
e. Laras Iklan
f. Laras Teknikal
g. Laras Agama
h. Laras Klasik
i. Laras Bahasa Kanak-kanak

Monday, December 12, 2011

Faktor kewujudan laras bahasa

Faktor kewujudan laras bahasa:

a. bangsa
b. jantina
c. status sosial
d. pendidikan
e. kerjaya
f. bidang/disiplin ilmu

Friday, December 9, 2011

Prinsip Peristilahan

Prinsip Peristilahan:

 1. Konsep
 2. Sifat konsep
 3. Ciri
 4. Perhubungan konsep
 5. Sistem konsep
 6. Definisi
 7. Penjelasan
 8. Syarat pendefinisian
 9. Istilah
 10. Hubungan konsep dan istilah

Tatacara Pembentukan Istilah

Tatacara Pembentukan Istilah:

Kata dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan.
Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim digunakan.
Kata dalam bahasa serumpun yang lazim digunakan.
Kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim digunakan.
Kata dalam bahasa Inggeris
Pilih sumber yang terbaik, iaitu antara pilihan (1-5)

Saturday, November 26, 2011

Penggunaan Bahasa Melayu Abdullah Munsyi Yang Menimbulkan Rasa Kurang Senang Orang Melayu

Catatan Abdullah Kadir Munsyi tentang perihal orang-orang Melayu dalam karya beliau dalam Hikayat Pelayaran Abdullah kurang disenangi oleh orang-orang Melayu adalah kritikan terhadap orang-orang patai timur. Malah ada yang mengganggap Abdullah merupakan tali barut Inggeris yang sengaja memperlekeh dan merendah-rendahkan kemampuan orang Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang digunakan oleh Abdullah Kadir Munsyi sehingga menimbulkan rasa kurang senang dikalangan orang-orang Melayu tersebut adalah seperti berikut :

i. Bahasa kesat
Penulis menggunakan bahasa kesat seperti malas, lalai, adat bodoh dan jahat dalam penulisannya. Ini kerana penulis melihat orang-orang di pantai timur hidup dalam keadaan daif, miskin, berpakaian compang-camping menyebabkan penulis mentafsirkan bahawa mereka ini malas serta lalai dalam mencari rezeki sehingga mengakibatkan kehidupan mereka masih di takuk lama. Selain itu, penulis menyatakan bahawa lelaki-lelaki di situ semuanya malas kerana yang keluar mencari nafkah manakala orang-orang lelaki leka membaiki senjata, bersabung ayam, berjudi serta berhibur di malam hari.

ii. Bahasa Melayu
Sejak kedatangan Islam, hampir semua penduduk tanah Melayu telah memeluk Islam. Ditambah lagi dengan adanya bukti Batu Bersurat di Terengganu. Penulis menyatakan bahawa masyarakat Melayu ini sejak kecil hingga dewasa telah mempelajari al-Quran, namun kandungannya tidak difahami. Dalam kalangan masyarakat, mereka tidak menuturkan bahasa Arab tetapi menuturkan bahasa Melayu dalam perbualan hariannya. Masyarakat tidak berusaha untuk mencari seorang guru bagi membimbing mereka membaca, menulis dan mengarang kitab-kitab sebagai panduan hidup masyarakat lain.

iii. Sikap anak-anak raja
Penulis menggambarkan bahawa anak-anak raja di sana sering membuat onar dimana juga mereka berada bersama-sama rakan-rakan mereka yang bilangannya agak ramai selain daripada kehidupan mereka yang selalu berjudi, mengutip cukai pada rakyat jelata serta menyabung ayam. Tambahan pula, mereka sering membuat kacau di sekitar negeri serta di rumah-rumah rakyat jelata menyebabkan mereka yang takut dibunuh oleh anak-anak raja itu lalu tunduk menyembah mengabdikan diri menjadi hamba sahayanya. Maka, hamba tersebut serta seisi keluarga juga akan menjadi hamba kepada raja buat selamanya. Mereka juga sesuka hati melarikan anak-anak dara yang cantik-cantik yang ada di daerah itu untuk dijadikan hambanya di istana.

iv. Tidak berpelajaran
Penulis menceritakan bahawa kelemahan Kerajaan Melayu pada masa itu terjadi kerana bermulanya sikap-sikap anak-anak raja yang teramat jahat. Anak-anak raja ini tidak menunjukkan contoh teladan yang baik kepada rakyat jelata kerana mereka banyak menghabiskan masa hanya dengan menyabung ayam dan berjudi sedangkan seharusnya mereka menimba sebanyak ilmu yang perlu kerana mereka akan menjadi contoh kepada rakyat jelata. Penulis mengibaratkan bahawa sistem pemerintahan kerajaan ini kelak akan sama keadaannya seperti di gelanggang sabung ayam.

v. Tempat tinggal
Semasa penulis berjalan melalui rumah-rumah orang Melayu di tepi pantai, penulis melihat keadaan rumah-rumah mereka. Mereka menjadikan kawasan bawah rumah mereka sebagai tempat takungan najis serta tempat pengumpulan sampah-sarap sehinggakan penulis terpaksa menutup hidung ketika melalui kawasan tersebut. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kita menjauhi tempat-tempat dan bau-bau yang sebegitu daripada tempat kediaman kita keran disitu bermulanya penyakit-penyakit yang akan memudaratkan manusia itu sendiri. Namun begitu, itulah tempat dan bau-bauan yang disukai orang Melayu sehinggakan mereka tidak menghiraukan keadaan dibawah rumah mereka. Malah, mereka tidak berusaha untuk membersihkan kawasan persekitaran rumah serta membakar sampah-sarap di kawasan kampung mereka. Penduduk di situ mendirikan pondok-pondok buruk yan tidak sesuai dijadikan tempat tinggal. Mereka beranggapan bahawa kehidupan mereka sudah memadai dan bertepatan dengan pepatah Melayu rezeki secupak tidak akan menjadi segantang.

Saturday, November 19, 2011

Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain (1992

Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain (1992

Ada 6 peringkat:

Peringkat 1: Scribbling (2-4 tahun)
Melakukan contengan secara rawak > buat garisan > bulatan

Peringkat 2: Preschematic (4-7 tahun)
Mula melukis objek yang dilihat disekeliling guna garisan > melukis orang yang rapat dengan mereka seolah-olah terapung-apung dengan saiz berbeza.

Peringkat 3: Schematic (7-9 tahun)
Objek-objek yang dilukis lebih tersusun > ada bahagian langit/tanah
Lukisan lebih bebas dan tidak kisah dengan lukisan rakan dan gemar berkongsi.

Peringkat 4: Dawning Realism/The Gang Age (9-12 tahun)
Lukisan lebih realistik dan teliti
Mula membandingkan dengan lukisan rakan-rakan dan lebih berhati-hati, individualistik dan menitikberatkan kualiti.

Peringkat 5: Pseudonaturalistik/Reasoning (12-14 tahun)
Lebih peka dengan konsep realistik/rasional
Lebih suka membuat peniruan dengan objek disekeliling berbanding imaginasi
Jarang berkongsi dengan rakan sebaya (malu/rendah diri jika tidak menarik)

Peringkat 6: Period If Decision/Adolescent Art (14-17 tahun)
Penekanan terhadap proses penghasilan karya
Memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan
Menggunakan bahan-bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni.

Sumber: OUM (Dr. Sajap Maswan)

Wednesday, November 2, 2011

Perkembangan Artistik Kanak-Kanak

Perkembangan artistik kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan.
Terdapat banyak kajian tentang teori perkembangan artistik di kalangan kanak-kanak.

Teori Perkembangan Artistik oleh Hurwitz dan Day.

Hurwitz dan Day (2001) membahagikan perkembangan artistik kepada 3 peringkat;

Peringkat 1: Peringkat Manipulatif/zaman awal kanak-kanak (2-5 tahun)
Kanak-kanak tidak mempunyai kawalan pada pergerakan tangan.
Lukisan tidak realistik-banyak guna garisan
garisan yang dihasilkan biasanya berulang-ulang.
Boleh melukis rupa
Pada peringkat ini aktiviti melukis lebih kepada kepuasan dan keseronokan
melukis/memegang peralatan melukis adalah mengikut gaya dan cara yang mereka sukai.

Peringkat 2: Membuat Simbol (6-9 Tahun)
Boleh menghasilkan simbol
Kawalan tangan mula seimbang
Persekitaran mempengaruhi lukisan mereka. Biasanya ia suka melukis objek-objek yang hampir dengan diri/pengalaman mereka (cth; rumah, kakak, abang, emak, ayah, bilik tidur dll)
Imej yang penting biasanya dilukis lebih besar (cth; bapa, orang lebih besar daripada latar belakang)
Warna disesuaikan (cth; langit biru, pokok hijau)

Peringkat 3: Pra-Remaja (10-13 Tahun)
Cuba melukis figura dengan saiz yang betul (mengikut kadar banding)
Lukisan lebih rasional-pilih warna yang tepat-ada bayang-bayang-perspektif-lebih realistik.

Sumber: OUM (Dr. Sajap Maswan)

Tuesday, October 25, 2011

Kerjaya Berkaitan PSV Di Masa Hadapan dan Kepentingan PSV

Kini beratus-ratus jenis kerjaya yang berkaitan dengan Seni Visual boleh diceburi oleh para pelajar yang berminat dalam bidang tersebut.

Antara kerjaya yang berkaitan dengan Seni Visual ialah seperti pengiklanan, pelukis illustrasi, artis multimedia, perekabentuk grafik, perekabentuk industri, perekabentuk dalaman, pelukis animasi, perekabentuk tekstil, percetakan, desktop publisher, perekabentuk laman web, dan sebagainya.

Kepentingan PSV Kepada Kanak-Kanak

Aspek Kognitif: mengembangkan daya kognitif/melatih kanak-kanak berfikir/menyelesaikan masalah membuat penilaian/keputusan

Aspek Fizikal: menggunakan alatan/bahan memberikan latihan kepada pergerakan tangan – kordinasi tangan serta mata

Aspek Kreativiti: melibatkan proses/menyelesaikan masalah/eksplorasi/eksperimentasi dalam penghasilan karya.
Aspek Persepsi: meningkatkan/menajamkan penggunaan pacaindera dan deria.

Aspek Sosial dan Emosi: memberi peluang kanak-kanak berinteraksi/membina keyakinan diri/bertoleransi/berkerjasama dalam kumpulan.


sumber: OUM (Dr. Sajap Maswan)

Thursday, October 13, 2011

Contoh Laporan Kekuatan dan Kelemahan Projek Kewarganegaraan Yang Telah Dijalankan (PSK)

Kekuatan Projek Kewarganegaraan

Terdapat pelbagai kebaikan dan kekuatan projek kewarganegaraan ini semasa dijalankan. Melalui projek ini:

1. Dapat membina pengetahuan baru dan pengetahuan am dalam diri murid tentang pemimpin negara khususnya Perdana Menteri Malaysia. Projek ini memerlukan murid mencari bahan daripada buku-buku, majalah-majalah, akhbar dan internet berkaitan tokoh Perdana Menteri-Perdana Menteri Malaysia. Murid dilatih untuk mencari dan mengolah bahan secara kendiri serta tidak terlalu bergantung kepada bahan yang diberi oleh guru.
2. Projek ini menjadikan murid lebih kerap berkomunikasi dan berbincang sesama rakan dalam kelas. Setiap murid diberi peranan dan tugas untuk dilakukan dan mereka perlu memberi kerjasama yang baik untuk memastikan projek yang dibuat berjalan lancar. Kemahiran komunikasi murid diasah dan ditingkatkan.
3. Menjadikan masa lapang murid ketika di sekolah atau di rumah terisi dengan aktiviti berfaedah. Projek ini memerlukan murid mencari bahan berkaitan tokoh perdana menteri Malaysia daripada bahan bercetak seperti akhbar dan majalah yang terdapat di rumah. Selain itu, secara tidak langsung murid membaca bahan tersebut dan menimba ilmu pengetahuan baru.
4. Projek Kewarganegaraan ini berjaya menambah lagi kemeriahan sambutan Bulan Kemerdekaan. Murid bergerak aktif dan memeriahkan suasana sambutan Bulan Kemerdekaan.
5. Projek ini telah memberi pengalaman kepada guru pelatih untuk merancang dan melaksanakan projek di sekolah daripada sebelum pelaksanaan, semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan. Contohnya penghasilan kertas kerja dan menguruskan murid semasa projek dilaksanakan.
6. Memberi pendedahan kepada guru pelatih bagaimana mengurus dan mengawal murid semasa sesuatu aktiviti atau projek berjalan. Selain itu, guru pelatih belajar bagaimana untuk menulis kertas kerja, mencari sumber kewangan, membahagikan tugas, merancang masa dan sebagainya yang berkaitan pengurusan sesuatu aktiviti projek.
7. Memberi peluang kepada guru pelatih mengaplikasikan ilmu teori yang dipelajari di IPG dalam situasi sebenar di sekolah.


Kelemahan Projek Kewarganegaraan

Terdapat beberapa kelemahan dalam projek kewarganegaraan ini semasa dijalankan. Antaranya ialah:

1. Kekurangan pengalaman guru pelatih dalam mengurus sesuatu projek menyebabkan projek kewarganegaraan ini mengambil masa yang agak lama untuk dimulakan.
2. Pengurusan masa yang kurang cekap. Terdapat aktiviti yang tidak dapat dijalankan mengikut masa yang ditetapkan kerana bertembung dengan aktiviti sekolah. Terdapat juga masalah apabila murid tidak membawa bahan projek ke sekolah pada hari aktiviti. Hal ini menyebabkan segelintir murid ketinggalan dalam proses menyiapkan portfolio projek berbanding murid lain.
3. Guru kerap membantu murid seperti memberi bahan. Contohnya bahan-bahan bercetak dan bergambar. Hal ini menyebabkan murid kurang mencari sendiri bahan dan terlalu bergantung kepada guru. Guru sebenarnya hanya berperanan sebagai pembimbing.
4. Terdapat beberapa orang murid yang kurang bersungguh dalam melaksanakan projek. Mereka bersikap sambil lewa dan tidak tidak mengambil berat. Mereka perlu diberi pengawasan yang lebih dan arahan yang kerap.
5. Faktor kekurangan alat pencetak menyebabkan murid sukar menghasilkan bahan untuk portfolio mereka. Bantuan guru diperlukan untuk mencetak bahan bertulis atau bergambar. Hal ini melambatkan proses menyiapkan portfolio murid.
6. Pemilihan waktu aktiviti yang kurang sesuai seperti waktu rehat dan waktu selepas P&P. Murid dalam keadaan letih dan kurang bersedia menyebabkan murid kurang bersemangat menjalankan aktiviti.


Cadangan Penambahbaikan

1. Aktiviti yang dijalankan kurang melibatkan luar kelas. Guru boleh membawa murid ke perpustakaan atau kawasan sekolah untuk mencari bahan berkaitan tokoh perdana menteri Malaysia.
2. Memandangkan murid tinggal di kawasan kampung, bahan seperti akhbar di rumah mereka kurang. Guru boleh membawa akhbar sendiri atau milik sekolah untuk diberikan kepada murid. Murid boleh mencari bahan dengan mudah dan banyak pilihan.
3. Guru boleh membawa murid ke makmal komputer untuk mencari bahan daripada internet. Bahan daripada internet lebih pelbagai dan menarik serta mempunyai unsur multimedia.
4. Guru perlu memberi amaran tegas sekiranya murid gagal membawa bahan aktiviti dan kurang memberi kerjasama kepada ahli kumpulan.
5. Guru boleh membawa bahan multimedia berkaitan tokoh perdana menteri Malaysia semasa aktiviti berjalan untuk mengelak suasana bosan murid.
6. Guru perlu meminta panduan dan bimbingan daripada guru pembimbing praktikum dengan lebih kerap agar perancangan dan pelaksanaan projek berjalan dengan lebih baik.
7. Guru boleh mencari contoh portfolio untuk ditunjukkan kepada murid sebagai panduan.

Tuesday, October 4, 2011

Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda

Proses penggandaan dalam bahasa melayu ialah proses yang menggandakan (mengulangi) kata dasar.
Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis penggandaan iaitu :
Penggandaan penuh (melibatkan seluruh kata dasar)
Penggandaan separa (melibatkan sebahagian kata dasar)
Penggandaan berentak (berdasarkan rentak bunyi tertentu)

Penggandaan Penuh

Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar samaada mengandungi imbuhan ataupun tidak.
Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar.Contohnya :
~ negara-negara ~ guru-guru
~ pulau-pulau ~ mandi-mandi
~ buku-buku ~ suku-suku
~ cantik-cantik ~ minum-minum

Penggandaan Separa

Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja.
Kata dasar boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan.
Penggandaan separa boleh berlaku dihadapan atau dibelakang kata dasar.
Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar.

-lelaki
-jejari
-sesiku
-rerambut
-lelangit

Penggandaan Berentak

Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu.
Dalam pergandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi demikian,maka penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis :
Pergandaan berentak pengulangan vokal
Pergandaan berentak pengulangan konsonan
Pergandaan berentak bebas

Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal:

Penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu,iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal.Contohnya :
~ sayur-mayur
~ kuih-muih
~ selok-belok
~ lauk-pauk
~ gotong-royong

sumber rujukan: Tatabahasa Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wednesday, September 28, 2011

Teori Penduduk Malthus

TEORI PENDUDUK MALTHUS
1. Malthus menyatakan penduduk lebih cenderung bertambah lebih cepat daripada pengeluaran bekalan makanan
2. Penduduk bertambah secara geometri (1,2,4,8,16,32,64,…) manakala bekalan makanan pula bertambah secara arimetik (1,2,3,4,5,6,…..)
3. Oleh itu bekalan makanan tidak mampu menampung penduduk yang kian bertambah
4. Perimbangan boleh dicapai dengan cara menyekat pertambahan penduduk. Di antara caranya ialah dengan kebuluran, perperangan, penyakit yang membawa kematian, mencegah kelahiran dan membujang.

KRITIKAN TERHADAP TEORI MALTHUS./KELEMAHAN TEOARI MALTHUS
1. Pengeluaran makanan bertambah kerana teknologi dalam pengeluaran makanan- benih yang bermutu tinggi, baka baik, baja kimia, racun serangga membolehkan hasil pengeluaran pertanian bertambah berlipat kali ganda.
2. Kemajuan dalam system pengangkutan- bekalan makanan dapat diagihkan ke kawasan yang mengalami masalah kekurangan bekalan makanan
3. Pertambahan penduduk tidak bertambah secepat seperti yang diramalkan oleh Maltuhs kerana kejatuhan dalam kadar kelahiran terutamanya di negara maju
4. Teori Malthus tidak tepat di negara maju tetapi boleh diterima di negara mundur

Saturday, September 24, 2011

Kata Majmuk: Bentuk Yang Telah Mantap

Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh,walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang demikian tetap dieja sabagai satu perkataan. Bentuk-bentuk kata tersebut adalah :


Antarabangsa
Beritahu
Bumiputera
Jawatankuasa
Kakitangan
kerjasama
Olahraga
Matahari
Setiausaha
Sukarela
Suruhanjaya
Tandatangan
Tanggungjawab
Warganegara
pesuruhjaya

*Tatabahasa Dewan m/s 75

Definisi Kata Majmuk

 1. Kata majmuk ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.
 2. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja berpisah.
 3. Kata majmuk dibezakan daripada frasa kerana tidak dapat disisipkan sebarang unsur antara unik-uniknya.
Contoh:
 • Air hujan
 • Jalan raya
 • Nasi minyak
 • Terima kasih
 • Luar biasa
 • Alat tulis
 • Bandar raya
 • Tengah hari
*Tatabahasa Dewan m/s 54

Thursday, September 22, 2011

Objektif Pengayaan

1. Menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pembelajaran bagi memperluas pengetahuan dan pengalaman.
2. Menjalani kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar.
3. Menimbulkan minat untuk pembelajaran kendiri dan menanam sikap berdikari.
4. Melahirkan daya cipta menerusi pemikiran dan kegiatan serta boleh menilai hasil
kerja sendiri.
5. Memupuk dan memperkembang asas kepimpinan.
6. Menggunakan masa lapang secara yang berfaedah mengikut keperluan minat dan bakat.
7. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan merujuk pelbagai bahan dan sumber pengetahuan.

Definisi Pengayaan

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 693) mentakrifkan “pengayaan” sebagai “perihal (usaha, proses, dsb) mengayakan, misalnya mengayakan atau meluaskan kosa kata”. Pengayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan.

Mok Soon Sang (1990: 55) pula menjelaskan bahawa aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana, atau lambat. Menurutnya lagi, melalui aktiviti pengayaan, murid-murid akan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam sesuatu bidang pelajaran tertentu.
Justeru, tujuan program pengayaan adalah untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di samping memperkukuh kemahiran yang sedang dipelajari. Penglibatan murid-muird dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan, dan masyarakat.

Tuesday, September 20, 2011

Latar Belakang Masyarakat Orang Asli Di Malaysia

Satu rumpun bangsa dari kumpulan masyarakat peribumi/asal yang menduduki Semenanjung Tanah Melayu sejak 3,000 tahun hingga 10,000 tahun lalu (1304s.m).

Suku Kaum Utama:
 • Negrito
 • Senoi
 • Melayu Proto
Negrito:
Pra sejarah dikenali sebagai Austroasiatik.
Dari Negeri China 7,000 hingga 10,000 tahun ke kawasan Tenggara Asia.
Sejarah lama / purba mereka adalah terawal datang ke Tanah Melayu.

Senoi:
Pra sejarah dikenali sebagai Austroasiatik.
Dalam kumpulan kecil dari Selatan Negeri China dan Taiwan ke Asia Tenggara 3,000 hingga 5,000 tahun.
Kumpulan pertama dari kawasan Indo China, Champa dan Burma dan menetap di bahagian Utara Tanah Melayu.

Melayu Proto:
Pra sejarah dikenali sebagai Austranesian (Malayo-Polynesian)
Datang lebih kemudian dari Asia Tenggara ke Tanah Melayu.
Perkahwinan campur.
Kumpulan kedua berasal Tenggara Asia, seperti Kawasan Palembang, Sumatra serta kepulauan Sulawesi.
Menetap di Bahagian Selatan Tanah Melayu.

Sunday, September 18, 2011

Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber

Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber:

Definisi :
Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran.

Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber :
a) Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis.
b) Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing.
c) Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran.
d) Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran.
e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil.

Definisi Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah

Definisi Pusat Sumber Sekolah:

Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku, jurnal,
surat khabar, kaset video, kaset audio atau pangkalan data komputer.

Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah:

a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi
dalam bidang teknologi dan persediaan
b) Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik
c) Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi
d) Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain.

Tuesday, September 13, 2011

Tataistilah dan Tatanama

Tataistilah dan Tatanama

Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah, temasuk kumpulan istilah yang dihasilkannya. Tatanama ialah kumpulan peraturan yang menentukan nama dalam bidang ilmu, termasuk kumpulan nama yang dihasilkannya.

Tataistilah
Tata istilah (terminologi) adalah peringkat asas dan ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Ringkasnya tataistilah merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, tataistilah matematik bermakna kumpulan istilah matematik yang ada telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu contohnya darab, pengamiran, janjang, min, mod, graf dan sebagainya.
Contoh lain: Metabolisme, demokrasi, saham, persamaan.

Tatanama
Tatanama (nomenklatur) adalah alat peraturan penamaan dalam bidang ilmu tertentu, seperti kimia dan biologi, beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Ringkasnya, tatanama ialah sistem mengenai pemberian dan penentuan pemakaian nama-nama istilah dan sebagainya berdasarkan kaedah atau asas-asas tertentu seperti tatanama kimia, biologi, fizik dan sebagainya. Misalnya: Natrium klorida, nukleus, ribosom, karbon dioksida.

Tuesday, September 6, 2011

Makna Ayat

Makna Ayat
Makna ayat boleh dibahagikan kepada tiga iaitu makna tersurat, makna terselindung dan makna tersirat.

Makna Tersurat
Makna tersurat ialah makna yang diperoleh semata-mata daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. Sama ada bahasa bertulis atau bahasa lisan. Misalnya, Burung itu hinggap di ranting pokok.
Jika sesuatu ayat atau bahasa tersebut biasa kita gunakan maka kita menganggapnya sebagai betul.

Contohnya:
1. Para pelajar-pelajar yang dihormati sekalian.
Perkataan para menunjukkan ramai. Perkataan pelajar-pelajar menyatakan ramai. Perkataan sekalian bermaksud ramai. Ayat yang sebetulnya ialah Para pelajar yang dihormati.

Makna Terselindung
Makna terselindung ialah makna yang terselindung dalam sesuatu ayat kerana perkataannya tidak dihadirkan.

Misalnya dalam ayat
2. Adik ke kedai Pak Ali.
Kata pergi tidak dihadirkan, tetapi pendengar memahami perbuatan adik ialah ‘pergi’.
Walaupun sesuatu perkataan ini tidak hadir tetapi ia dapat dikesan oleh pendengar atau pembaca. Atau dengan kata lain perkataan yang tidak hadir dalam sesuatu ayat tetapi masih dapat dikesan maknanya membuktikan adanya struktur dalam, dalam fikiran pendengar atau pembaca,

Contoh lain adalah seperti berikut:
3. Cikgu Ahmad guru Bahasa Melayu di sekolah kami

Makna yang terselindung dalam ayat ini ialah kata pemeri yang memerikan pekerjaan Cikgu Ahmad, iaitu guru Bahasa Melayu di sekolah kami. Oleh yang demikian, struktur dalam ayat ini ialah Cikgu Ahmad ialah guru Bahasa Melayu di sekolah kami.

Makna Tersirat
Makna tersirat ialah makna yang diperoleh berbeza dengan makna yang tertulis atau diujarkan, misalnya dalam kiasan Umpama jari di tangan, ada bercincin ada tidak.

Bahasa seperti ini timbul dalam masyarakat Melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan sesuatu dengan maksud yang lain. Hal seperti ini dalam bahasa Melayu disebut sebagai peribahasa.
Peribahasa ialah ayat yang khusus untuk makna yang tertentu. Peribahasa dibahagikan kepada beberapa bentuk iaitu bentuk kiasan, bentuk bidalan, bentuk pepatah, bentuk perbilangan, bentuk kata hikmah, bentuk ungkapan, bentuk pemeo dan bentuk simpulan bahasa.

sumber: Darwis Harahap 1994. Binaan Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Makna Leksikal

Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat.

Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+ (... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis.

Kelompok kata
Makna dalam kelompok kata adalah jalinan daripada makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam kelompok kata tersebut. Misalnya lima ekor lembu bermakna ada ‘lima ekor lembu’.

Kata paduan
Kata paduan ialah dua perkataan atau lebih yang pada mulanya memiliki makna masing-masing, tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu, misalnya kereta api, kapal api, bunga api dsb.

Kata gabungan
Kata gabungan ialah dua atau lebih perkataan yang mengandungi satu makna tetapi deretan perkataan tersebut menyimpang daripada deretan perkataan yang umum dalam bahasa Melayu. Misalnya mahasiswa, mahaputera, maharaja, bumiputera dan sebagainya.

sumber: Darwis Harahap 1994. Binaan Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 95.

Monday, September 5, 2011

Permainan KIM Deria Bau

 1. Permainan Kim berasal daripada nama seorang pengakap terkenal bernama Kimball O’ Hara.
 2. Beliau sering memerhati dan menghuraikan satu per satu apa yang dilihatnya.
 3. Kepandaian beliau telah memberi ilham kepada Lord Baden Powell mengadakan satu permainan untuk melatih pancaindera yang terdapat pada tubuh manusia.
 4. Permainan Kim ini melatih seseorang menggunakan semua pancainderanya seperti mata, dan ingatan, telinga dan pendengaran, deria rasa dan deria bau.

Contoh Permainan KIM 1:

 • Sebanyak sepuluh bahan seperti serai, halia, daun kunyit, daun pandan, daun kari, bawang putih, daun sup, belacan, sabun mandi dan daun ulam raja dipilih.
 • Setiap bahan ini dimasukkan ke dalam bunjut kain.
 • Setiap pamain dikehendaki menghidu bahan-bahan ini.
 • Kemudian, pemain perlu menyenaraikan kembali bahan yang dihidu.
 • Pemain paling banyak menyenaraikan dengan tepat dikira sebagai pemenang.
Contoh Permainan KIM 2:

Alat-alat permainan :
-Sebuku sabun mandi
-Seketul belacan
-Seekor ikan kering
-Sekuntum bunga ros
-Sebotol minyak wangi
-Secawan kopi
-Puntung rokok
-Sehiris limau kasturi
-Sebotol pelembut pakaian
-Sebungkus serbuk kari.

Syarat permainan:
 1. Untuk menjalankan permainan ini, pemain dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan boleh terdiri daripada 5-6 orang ahli tetapi tidak melebihi 10 orang dalam satu kumpulan kecil.
 2. Permainan ini memerlukan peserta menggunakan kekuatan dan kepekaan deria bau hidu yang sinonim dengan hidung.
 3. Kemudian sekumpulan yang bertanding ditutup mata mereka menggunakan kain, seeloknya menggunakan kain hitam.
 4. Selepas itu, dalam masa 1 minit mereka diminta untuk meneka benda yang dihidu secara bergilir-gilir tetapi tetap berada di dalam satu kumpulan yang sama.
 5. Mereka diminta mengingat apakah benda yang mereka hidu dan menyimpan jawapan mereka.
 6. Setelah tamat masa 1 minit , sekumpulan tadi diminta menulis di dalam kertas benda-benda yang mereka telah hidu tadi sebanyak mungkin.
 7. Masa yang diberi hanyalah selama 1 minit juga.
 8. Mereka perlu menulis dengan pantas seberapa banyak jawapan ( benda yang dihidu) yang mereka ingat di atas sehelai kertas.
 9. Permainan akan dikira selesai setelah tamat 1 minit masa diberi untuk menjawab soalan.
 10. Pemenang dalam kumpulan akan dikira berdasarkan siapa yang dapat menulis jawapan terbanyak dengan betul.

Perkembangan Mental dan Deria Bau Bayi

 1. Deria bau juga berkembang ketika bayi masih berada dalam kandungan ibu.
 2. Sebagaimana deria rasa, cecair ketuban juga menyediakan pengalaman pertama untuk deria bau.
 3. Selepas beberapa jam dilahirkan, bayi telah mampu bergerak balas terhadap bau.
 4. Bayi lebih cenderung kepada bau yang sedap dan nyaman seperti bau pisang dan vanilla tetapi tidak cenderung kepada bau yang busuk seperti bau ikan.
 5. Bayi lebih suka bau ibu yang menyusu (breast feed) dan cepat mengenali bau ibu sendiri dari perempuan lain.
 6. Satu kajian telah dibuat dan menunjukkan bayi lebih suka kepada alat permainan yang berbau vanila daripada permainan yang berbau erhanol atau yang tidak berbau.
 7. Berilah permainan yang mengandungi pelbagai bau kepada bayi.

Friday, September 2, 2011

Deria Bau


 1. Deria atau pancaindera bermaksud cara pencerapan secara fisiologi. (Wikipedia).
 2. Contoh deria adalah seperti penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuh.
 3. Deria bau ialah deria kimia. Terdapat ratusan saraf penerima bau, setiap satunya bergabung dengan sifat molekul yang tertentu.
 4. Molekul bau mempunyi pelbagai sifat yang boleh merangsang saraf penerima yang berpadanan.
 5. Hidung manusia boleh membezakan bau sehingga 10 000 jenis bau.
 6. Sewaktu menarik nafas, udara yang mempunyai partikel-partikel ini akan turut masuk ke dalam hidung.
 7. Di dalam hidung manusia, terdapat suatu struktur yang dipanggil hujung saraf olfaktori yang terletak di kedua-dua belah hidung.
 8. Kawasan olfaktori ini terdapat di bahagian paling atas (roof) kaviti hidung di kedua-dua belah kanan dan kiri.
 9. Keajaiban struktur dalam hidung yang dicipta sedemikian rupa supaya udara sewaktu disedut akan melalui kawasan olfaktori ini secara maksimum yang membolehkan kita mencium bau sesuatu bahan.
 10. Di kawasan struktur itu, terdapat terlalu banyak reseptor sensori yang bertanggungjawab mengesan stimulasi bau.
 11. Reseptor-reseptor ini akan diaktifkan apabila terdapat rangsangan yang dibawa oleh udara yang disedut.
 12. Impuls elektrik ini akan dikonduksikan secara bersambungan dari satu bahagian ke satu bahagian yang lain sehinggalah ia sampai ke korteks otak yang akan menterjemahkan apakah jenis bau yang dihidu, berdasarkan pengalaman lepas.

Sunday, August 28, 2011

Zaman Linguistik Perbandingan

 1. Perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke 19.
 2. Pendekatan agak objektif dan saintifik.
 3. Ahli linguistik abad 19 telah terpengaruh dengan bidang anthropologi dan sosiologi dalam pengkajian bahasa.
 4. Anthropologi dan sosiologi adalah bidang yang mengkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan.
 5. Kajian bahasa kurun ke 19 memperlihatkan kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa.
 6. Kesedaran timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan di antara bahasa.
 7. Contohnya, persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasa-bahasa Eropah. (Indo-Eropah)
 8. Indo-Eropah adalah keluarga bahasa di Eropah dan Asia Barat seperti Inggeris, Sepanyol, Jerman, Itali, Parsi, Hindi, Punjabi dan Urdu.
 9. Yang penting adalah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik atau struktur tatabahasa di antara bahasa yang dibandingkan.
 10. Ilmu perbandingan bahasa bertujuan mencari dan menentukan kekerabatan antara bahasa.
 11. Peringkat permulaan, kajian bertumpu di bidang fonetik.
 12. Akibat pemisahan geografi dan sebagainya, perubahan telah menyebabkan perbezaan bunyi berlainan.
Contoh:

Mother (B.Inggeris) - Moeder (B.Belanda)
Son (B.Inggeris) - Zon (B.Belanda)

Contoh lain:

Pari - Jawa
Fari - Malegasi
Pare - Sunda
Padih - Madura
Padi - Melayu
Palai - Tagalog

 • Di atas adalah bukti jelas bagi menyatakan adanya hubungan kekeluargaan dan berasal dari satu rumpun atau turun dari satu bahasa induk yang lebih tua.
 • Umumnya, linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha ke arah menentukan rumpun bahasa melalui perbandingan.
 • Antara rumpun bahasa sedunia adalah; Indo-Eropah, Hamito-Semit, Finno-Ugria, Bantu, Tibeto-China, Austro-Asia, Austroneis, Japhetit dan lain-lain.
 • Tokoh kajian linguistik perbandingan adalah seperti R.K Rask (1787-1832), Jacob Grimm (1785-1863) dan Verner.
 • R.K Rask membuktikan bahawa perkataan bahasa German ada pertalian dari segi bunyi dengan perkataan bahasa Indo-Eropah.
 • Hukum p-s-v
 • Contoh: Latin (pater), Inggeris (father), Jerman (vater), Belanda (vader)


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...