Cari Nota Dengan Cepat...!

Saturday, June 20, 2009

Ciri-ciri Bahasa Melayu

CIRI-CIRI BAHASA MELAYU

Bahasa Sebagai Satu Simbol
Ta’rif: Perkataan yang terdapat dalam suatu bahasa dinamakan lambang atau simbol.
Ahli logik dan kaji makna menggolongkan lambang sebagai satu kod pada kumpulan objek yang dinamakan isyarat.
Tiga jenis lambang: a. Indeks
b. Ikon
c. Konvensi

Indeks
Terbahagi kepada dua jenis:
Manusia
contoh:Tangis ( Lambang Sedih )
Bukan Manusia
contoh: Jalan raya basah ( Lambang hujan )

Ikon
Melambangkan sifat yang ada pada dirinya sendiri.
contoh: bunyi-bunyi anomopeik seperti –gedebum, miau

Konvensi
Takrif – tidak ada ikatan antara simbol itu dan benda rujukannya.
Lambang jenis inilah yang disebut simbol
Simbol konvensional adalah bukan bahasa, contoh: Tolak (-) dan Darab (x) dalam bidang ilmu hisab.


Simbol Dalam Konteks
Terdapat pelbagai jenis simbol dan konteks dimana simbol itu hadir iaitu:

Konteks Tepat
Sesuatu simbol yang digunakan untuk merujuk objek atau benda yang ada didalam persekitaran terdekat.

Konteks Teralih
Dalamkonteks ini orang atau objek yang menjadi rujukan tidak ada sewaktu ia disebut.konteks yang sering ditemui dan digunakan untuk menyebut benda dan orang yang tidak ada dalam sekitaran terdekat kita.

Konteks Terpindah
Simbol sebagai alat untuk memindahkan kegunaannya dari satu kumpulan objek atau situasi kepada kumpulan yang setaraf.
Contoh: Gadis itu manis tetapi mukannya masam.
-manis dan masam biasanya merujuk kepada
sifat benda tertentu seperti gula atau buah,
tetapi ciri wajah manusia boleh diterangkan
dengan istilah tersebut.


Pendekatan Saintifik Dalam Kajian Makna

Teori Imej Mental
Makna sesuatu perkataan itu sama dengan imej mentalyang berkaitan dengan simbolnya.
Kelemahan
Tidak dapat menjelaskan beberapa masalah pokok mengenai makna.
contoh : Tiga segi yang ideal, sebab banyak bentuk boleh disebut segi tiga.

Teori Behaviorisme
Golongan behavioris mengemukakan teori mereka berdasarkan ransang dan tindak balas.
Kelemahan
Ia tidak dapat menerangkan perkataan linguistik.
contoh: jenis kata sendi

Teori Logik Simbolik
Dikenal dengan nama analisis logik @ analisis linguistik
Terdapat tiga kajian makna:
-Semantik
-Sintaksis
-Pragmatik

Semantik
Mengkaji hubungan antara lambang dengan rujukan, biasanya ditafsirkan sebagai makna perkataan.
Untuk membuat asas penilaian dan jangkaan proses pergolongan perlu dibuat antaranya:
Pembahagian :
Dengan memebezakan sifat am sesuatu benda atau
perkara.

Sintaksis
Mengkaji hubungan yang terdapat antara satu lambang dengan lambang lain.
Bermaksud, sesuatu ayat bergantung kepada susunan dan tingkatan lambang itu.

Contoh: unsur orang dan kaya
-menghasilkan dua makna yang berbeza iaitu
orang kaya dan orangkaya.
Perbezaan makna antara keduanya ialah tidak semua orang kaya itu kaya.

Pragmatik
Mengkaji hubungan antara lambangdan perlakuan.
Unsur ini mendapat perhatian daripada para pengkaji makna kerana dalam proses komunikasi makna sesuatu maklumat dinilai dari sudut adakah ia sampai kepada penerimanya atau tidak.


Bahasa Sebagai Alat Komunikasi
Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar.

Komunikasi dalam masyarakat:
Penghasilan maklumat
Orang yang menghasilkan maklumat
contoh:pakar perubatan, para pengarang pakar sains
dan sebagainya.

Penyampai Maklumat
Orang yang menyebarkan maklumat.
contoh: Wartawan, juru hebah, guru dan pembawa cerita.

Penapis Maklumat
Orang yang menyekat sesuatu maklumat daripada disebarkan.
contoh: ahli politik, golongan tua, ahli agama, pegawai kerajaan dan para pengembang agama.


Penerima Maklumat
orang yang menerima maklumat.
contoh: kanak-kanak, orang awam dan golongan yang hanya menerima sahaja maklumat umpamanya orang yang terlalu tua atau cacat.

Seseorang akan mengubah bahasanya sesuai dengan peranan yang dimainkan pada masa atau keadaan tertentu.

Faktor Yang Mengubah Bahasanya.
a.Pendengar: orang yang dilawan bercakap.
ciri-ciri hubungan antaranya dengan pendengar menentukan bahasa yang digunakan.
b. Tempat: situasi sekeliling dimana pertuturan itu mengambil tempat, termasuklah benda- benda yang berada di sekitarnya.
c.Butir Pertuturan: Tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi.


Komunikasi berlaku dalam tiga arah:
a. Komunikasi setaraf: antara ahli-ahli kelompok yang setaraf kedudukannya.
Contoh: antara dua orang sahabat baik, rakan sejawatan, antara angota sesuatu kelab sukan.
b. Komunikasi dari atas ke bawah:
Terjadi antara pekerja dan majikan ibu bapa kepada
anak, antara anggota polis kepada penjenayah.
c. Komunikasi dari bawah keatas:
Terjadi antara anak murid kepada guru, rakyat
kepada menteri, adik kepada abang.
Tiga Peranan Bahasa Sebagai Alat Komunikasi.
-Menyimpan maklumat
-Menyatakan perasaan
-Menyatakan suruhan atau larangan


VARIASI
TAKRIF :

1. KAMUS DEWAN BAHASA EDISI KE-4
· PENYIMPANGAN / SESUATU YANG MENYIMPANG DARIPADA KEADAAN
· ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD

· ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD
· * BENTUK DAN LAIN-LAIN YANG TIDAK SERAGAM / BERBEZA KELAINAN / PELBAGAIAN.
· * PENYIMPANGAN PADA CIRI-CIRI ORGANISMA DARIPADA YANG BIASA BAGI KUMPULANNYA.

DALAM RANGKA SEMENANJUNG MALAYSIA – PELBAGAI ‘DIALEK’
· KELANTAN
· TERENGGANU
· N. SEMBILAN
· PAHANG
· MELAKA
· JOHOR


KELAINAN ANTARA INDIVIDU-INDIVIDU - ‘IDIOLEK’ – VARIASI BAHASA SESEORANG

Sebab-sebab berlakunya variasi:
· SIFAT FISIOLOGI / ALAT PERTUTURAN INDIVIDU:
ALAT PERTUTURAN KURANG SEMPURNA SEHINGGA MENGHASILKAN PENYENGAUAN BUNYI YANG SEPATUTNYA TIADA
· TABIAT-TABIAT PERTUTURAN :
TERLALU CEPAT / TERLALU LAMBAT, GAGAP, TERTAHAN-TAHAN
· FAKTOR-FAKTOR SOSIAL:
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, JENIS PEKERJAAN, DAN KEDUDUKAN SOSIOEKONOMI – PENUTUR YANG BERBEZAArbitrari
Dalam sistem perhubungan manusia,pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari.
Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu.
Bntuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah”
Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaiatu ditentukan oleh kebudayaan.
Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain,itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri.
Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama.
Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan mkna itu hanya arbitrari,ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu.
Dalam sistem perhubungan binatang,pertalian ini tidak arbitrari.panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina.Ini adalah tetap dan tidak akan berubah.
Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu.
Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah


Bahasa Bersifat Sejagat
Benjamin L.Whorf (1976) yang telah banyak mengkaji bahasa –bahasa orang asli telah berkata bahawa ada suatu kesejagatan dalam bahasa asli manusia walaupun pada zahirnya terdapat banyak perbezaan.

Persamaan Bahasa
Semua bahasa manusia menggunakan tiga jenis bunyi yang umum iaitu vokal,konsonan dan diftong.

Perbezaan Bahasa
Julat bunyi-bunyi vokal ,konsonan dan diftong yang digunakan itu berbeza-beza.
Bunyi-bunyi bukan segmental iaitu kepanjangan,tekanan , nada dan intonasi juga berbeza.

Dari segi binaan perkataan pula semua bahasa manusia mempunyai unsur asas perkataan yang terdiri daripada morfem.
Morfem-morfem itu dua jenis pula iaitu:
1) Morfem bebas yang secara langsung boleh menjadi perkataan.
2) Morfem terikat yang harus bergabung dengan morfem yang
lain untuk membentuk perkataan.
· Perkataan pula ialah unsur terkecil bagi ayat.
· Ayat pula merupakan bentuk bahasa minimum yang lengkap dari segi ucapan dan juga makna.
· Ayat mempunyai dua komponen binaan
· iaitu komponen ‘diterangkan’ atau subjek dan komponen ‘menerangkan’ iaitu predikat.
· Kedua-dua komponen itu boleh dibentuk oleh satu perkataan sahaja atau sederetan perkataan.

Sederetan perkataan terdiri daripada frasa.
Frasa terdiri daripada beberapa perkataan yang hanya dapat membentuk satu komponen sahaja dalam ayat.

Demikianlah unsur dan komponen yang sejagat yang ada dalam bahasa-bahasa asli manusia…..

online univercity,
learning language
language courses

2 comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...